Gosa Borana (Borana Clans)

Click image to enlarge

 Gosa Boranaa

Sabboo Sadeen

  Gosa balbala  
1    Digaluu    Nuurtu Mixo, gobba, alaku, anna, cabdoota, gardee, gootu, saabota, hiddoo, liibanu
 Tiitti Kooyye, buuru
Udumtu Bonayyaa, baallituu, dugano, itayya, mana birreessa
Walaajji Saxxoo, uggaa, bilii, guyyee
Daaddo Dooyyoo, leello
Eemmaji Haaroo, iluu, molu
2

 

 

maxxaarri

Gaadulla Keejajii, jeedaa, badheessa
Meetta Garasuu, dhanphu, bosowwa, makarsa,
Maanqaxa Walee, morowwa
Dooranii Irricuu, quuffajii
Garjeeda Kaldiddu, dannabaa, wardaa, daawwe
Kuukku Tikko, bondi, kuyyu, bonayya
Karaara Boors, labsuga, manbooy, afaaji, lulasaa
 

3

     

karrayyuu

     Dayyu Dayyu bokkicha
Mana ummuri
Qiicca, Gaagurtu, Jaaruu, Walaabuu, Liibanuu, Kunno, Mana wante
Mana mayye
Gaadduu, Wayyuu, Hollee, Warra kura kormee, Mulata, Koocota, Badii
Dayyu qallicha Beerre , Buukkoo, Manxee,Silaaloo Didiimtu, Iyyeeyyii, Gambura, Doonnoo, Soolee, Dhanqaa, Sibuu,Tisseelee, Akkaro, Waale
  Baaso Man-bido Ituu, Noonnoo, Kodheelee, KajeegaaRaasaa
Man-gollo Aabbolee, Uchoota, CurrootaQollitu, Ajeeji, Suunqannaa, Siibaa, Waanmaji

 

Goona Ballaa

Arooressa

  Gosa balbala
Buusaa gonafa waliin qaban 1 Arusi  Dennuu, Mangura, Ko’eetii, Guluu, nuurtu mallante
2  awaxxu   Wayyitu– (addaayyu, gallabe, kuraso, caloo.koloon, daadaa, abbooyyee, okkoya,)Wal’insa-(waallo fi daraartu)Muloo– (soola fi killi)Saphaansa– (bokkooltu, kabbiso, cooftuu, bakkayo)
3 Qarcabdu  Gidhibee, Buyyama, Iluu, Dheebitu
‘’ 4 Maliyyuu  Acahaayya, Beerritu, maanabdu, Disoo, Guyyoo,Jaarso
5 Warrajdda  Ilmaan dubanna, anna, gooyyitu , waraguu 
‘’ 6 Dambitu Limmu, kaaroo, obitu, warragussa, jaaroo
7 Noonitu Baarritu, ammooyye, millo

 

Fullelle

 

     Gosa

balbala
Buusaa gonofa walt qaban 1 Daaccitu daraartu, allchaayya, luullitu, soodditu, libaantu
2 Maccitu  akaako, gurguro, maccitu, jawwitu
3 Oditu iddo gugurdo, iddo didiqqo, abbiyyu, alfaalle, daawwe, saasa, maleekko
‘’ 4 Galaantu Lukku, beerritu
5 Bachitu Saqoota sarbaana, wardaa, daawwe.
6 Siraayyu Koollaa, manguusaa
‘’ 7 Koonnitu Girree, alchaayya, iddo, aamadu, muroo, dheekka, sasaxxu, wayyitu, afaajii.

18 thoughts on “Gosa Borana (Borana Clans)

 1. Ani OROMOO ILMAAM LAMA QABAACHUU SAATI KANIIN BEEKU BORANAA FI BAREENTUMA GARUU ISIN BORANA QOFA KANIIN ASIRRATI ARKE HOJII KEE GARII DHA GARUU SIRRITTI ADDAAN NUUF BAASAA GALATOOMA

 2. Galatoomaa !!! Waan Dansaa Nu Barsiiftani, Akkanumaan Itti Fufaa Jechaa; Namoota Boorana Keessaatti Beekamoo Ta’anis Seenaa Fi Waan Isaan Hojjatan Addunyaa Beeksisaa !

 3. Waan dansa nu barsiftan. Gosti Borana tun akmalee walxaxaa waan tatef jarotii Boranatu cuftii inbettuu. Namu tam ufii beeka malee nami cufti Borana ta’eef jedhe beku indanda’u. Ani nama heddu gaafadhe yoo jedhu nami garii gosti sun lafa tenna injirtuu nan jedhan yoo ani gosi gamisan gaafadhu.

  Ani MALIYYUU maliyyun tun balbala torba qabdi se’aa. Sun gana gaafadhe torbanu isaan deebisa.
  Maliyyun garuu Alchayyaa fi warjiddaa waliin Busaa Gonofa qabdi. Jiddaa Maliyyuu jennan alchayyan ufii dhuftee waan jedhan indhagennee?

  HORA BULAA HORAA NAGAYAN GALA!!!

 4. The man without culture like tree without root be investigate your species,clan , trible

  even your source of species….. Be growth like flower in the summer and improve ur talents and respect culture and respect s the others..

 5. Waan guddo dansaa nu beeksistan garuu,maalif ulaagale tokko tokkoo jala dhiftaa fkn

  balbala barreessitan manaa jalaa dhiisu faa osoo wantoota aada teena keessa jira cufa barreessitan(beeksistan) guddoo namaa gammachisa garuu wantoota barbaachisa cufa barreessa .kanaa armaan gadii kabaaja 1)Aada kee 2)Abbaa kee 3)Amaanti kee 4) Boorantiti kee kabaajis kabaajisis

 6. Dhiiroo wa diqqoo wa hubachuu fedhaa me na gargaaraa.
  Aadaa teennatti akkana wal gaafatan – Atin gosii maan? Mana kami?
  Balbala tgami?
  Isan ammoo lamatuu katabdanai – gosa fi balbala jettanii mana ammoo
  waan keessaa hanqiftan fakkaatti wannii kun akkam dhiiroo?

  • Galata qabdaa
   Karrayyuu Sibu argee, ammo Akkaroon gosaa Diido Gaawwaleeti akkamiiti lakkiftan? Akkaroon Dayyu Qaallichaa jal seentii Akkaroon, tanaafu adda kiyyaa qajeelchi,,,,Akkaroo deemman boole takka dhageettee? kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *