Animals Names (Maqaa Binesa)

Horiif Bineesa Warraa (Domestic animals)
================================================================                      

         Jibicha                                      Korma                                  Sanagaa

                    

           Raada                                   Goromsa                        Sa’a (Haawwicha)

                     

       Ilmolee Re’ee                                Re’eettii                            Korbeessa

                     

       Oolaa                                            Gaala                               Farda

                     

      Darmii Fardaa                                 Harree                             Gangee

                     

        Qaxuree                                        Saree                                  Lukku

Binennsa Alaa (Wild Animals)
================================================================
                     

                Arba                                    Nyenca                             Sattawwa

                     

          Qeeramsa                                 Waraabesa                             Darafesa

                   

          Gafarsa                                      Salaa                                   Gadamsa

                     

          Kuruphe                                      Warseesa                             Rophii

                    

          Qamalee                                    Jaldeessa                              Ileensa

                     

          Goljaa                                       Boyyee                                 Qocaa

                     

      Harre Dida                                     Dhaddee                              Gedalloo

                     

       Tuqaa                                         Nyaacha                                  Bofa

Binesa Kolaa (Birds)
================================================================

                   

        Chirri                                          Cuuqulisa                               Sololia

                    

Qooto                                           UUmoo                                   Risaa

                    

Urungu                                       Cuuqulis                                Baabo Alonaa

                     

Saphalisa                                       Tumadisa                              Allati

=================================================================

Maqaa bineesaa fakkii isaa waliin gumachaa

Please contribute animal names with pictures.

Send it to ardajila@ardajila.com

2 thoughts on “Animals Names (Maqaa Binesa)

  1. ummaanni keenya kana barate hundii karaa gargaraatiin weelunis ta’ee ,kitaaboota gargaatinis adaa keenya guudisuuf haa tattafanu!

  2. Waan guddo dansaa harka qabdanii jabaadha. Ammoo yo garii jechoota afaan Boorana irraa gara oromoo gula hin hirkisinaa. Fakkeennaaf jecha “ni” jedhu ” hin” afaan Boorana fula hin kahina. Sorry for saying that. Because we used to say hin nyanna, hin dhunnaa, hin rafnaa…etc NOT ni nyanna, ni rafnaa & so on. Sun malee fulumaan jirtanii itti jabaadha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *